Obchodní podmínky serveru NeBazarum.cz

Pro úsporu času jsme pro vás připravili stránku se souhrnem nejdůležitějších informací.

1. Obecná ustanovení

 1. Jakub Geršl, IČ 73512524, se sídlem na adrese Dobčice 34, 373 84 Záboří (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetového serveru NeBazarum.cz, dostupného na adrese https://www.nebazarum.cz (dále jen „Služba“).
 2. Provozovatel je oprávněn poskytovat přístup ke Službě, jež funguje jako místo, kde uživatelé mohou nabízet svá vozidla k prodeji; přitom je zde zpřístupněn kontakt na ně tak, aby je za účelem nákupu takového vozu mohli potenciální kupující kontaktovat. Předmětem služby není zajištění uzavření smlouvy o prodeji vozidla mezi kupujícím a prodávajícím (uživatel Služby).
 3. Provozovatel je oprávněn poskytovat přístup k uživatelskému rozhraní Služby (dále jen „Administrační systém“) sloužícímu pro vložení, smazání a editaci inzerátu z oblasti nabídky ojetých vozidel. Samotné zveřejnění inzerátu je zpoplatněno.
 4. Objednatelem inzerce může být pouze soukromá osoba nebo firma, která nepodniká v oboru zprostředkování prodeje ojetých vozů, tj. Objednatelem nemůže být autobazar.
 5. Inzerce Objednatele, registrující se do Administračního systému, jehož prostřednictvím lze zadávat jednotlivou inzerci, bude zpřístupněna online na stránkách Služby za níže uvedených podmínek.
 6. Služba inzerce není určena pro firmy nebo živnostníky, kteří se zaobírají zprostředkováním nákupu či prodeje ojetých vozů, nebo činností, která s tímto oborem souvisí. Inzerce takového subjektu nebude zveřejněna, popřípadě může být bez náhrady smazána. V případě pochybností je provozovatel oprávněn subjekt kontaktovat a ověřit skutečnou povahu inzerátu.
 7. Objednatel, kterým je soukromá osoba nebo firma, souhlasí s tím, že údaje týkající se jeho osoby, které zadá na stránkách Služby, zejména telefonní číslo Objednatele, budou zpracovány Provozovatelem za účelem jejich zveřejnění spolu s inzercí. Zároveň Objednatel souhlasí s tím, že údaj rodné číslo nebo IČ bude zpracován Provozovatelem za účelem ověření totožnosti Objednatele, a to pouze interně, tudíž tento údaj nebude veřejně dostupný uživatelům Služby. Objednatel dává tímto Provozovateli výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Souhlas se zpracováním údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Objednatel kdykoliv u Provozovatele písemnou formou bezplatně odvolat, a to na adrese sídla Provozovatele nebo e-mailem info@nebazarum.cz. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů dle předchozí věty bere Objednatel na vědomí, že je Provozovatel povinen odstranit všechny inzeráty Objednatele bez jakékoliv náhrady.

2. Podmínky placené inzerce

 1. Inzerce se objednává vždy jednorázově. Podmínkou je registrace Objednatele na serveru NeBazarum.cz, vyplnění inzertního formuláře včetně všech políček označených jako povinné, a zaplacení poplatku za inzerát podle platného Ceníku.
 2. Inzerát je zveřejněn automaticky, jakmile jsou splněny obě tyto podmínky:
  • inzerát je administrátorem Služby zkontrolován a není shledán zavádějícím, neúplným nebo není v rozporu s podmínkami Služby
  • za inzerát byla plně uhrazena jeho cena. Uhrazením se rozumí okamžik elektronického potvrzení třetí stranou (bankou) o přijetí platby
 3. Plným uhrazením ceny a splněním podmínek v předchozím bodě je inzerát zveřejněn na dobu 1 měsíce (30 dní). Dobu platnosti inzerátu lze prodloužit dle platného Ceníku, a to o dalších 30 dní. Samotné prodloužení musí být provedeno do 3 měsíců od ukončení platnosti inzerátu - po vypršení této doby je Provozovatel oprávněn inzerát smazat z databáze.
 4. Platba za inzerát je možná bezhotovostně, a to pomocí platební karty, okamžité platby na účet (u podporovaných bank) nebo standardní platby na účet (ostatní banky).
 5. Placený inzerát Objednateli umožňuje zobrazit informace o nabízeném vozidle na Serveru a to včetně fotografií vozidla, technických a doplňkových informací a kontaktních údajů Objednatele.
 6. Pro možnost vložení inzerátu musí Objednatel provést registraci, při které uvede přihlašovací údaje, konkrétně e-mailovou adresu a heslo. Objednatel není oprávněn tyto údaje zpřístupnit třetím osobám či se pokoušet o neoprávněný přístup a/nebo o neoprávněnou manipulaci s daty na Službě. V případě závadného jednání Objednatele je Objednatel plně odpovědný za případné zneužití Administračního systému a/nebo za zneužití svého uživatelského jména a/nebo hesla a za náhradu vzniklé újmy.
 7. Objednatel je oprávněn inzerovat přes Administrační systém pouze takový ojetý vůz, který sám vlastní. Je výslovně zakázáno inzerovat produkty, které v okamžiku podání inzerátu nebo kdykoliv po dobu jeho platnosti nejsou v plném vlastnictví Objednatele.
 8. Objednatel bere na vědomí, že jím zveřejněné údaje na Službě jsou přístupné všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet.
 9. Objednatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v Administračním systému jsou úplné, aktuální a pravdivé a nejsou v rozporu s právním řádem ČR.
 10. Objednatel se zavazuje zveřejňovat přes Administrační systém pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje ihned aktualizovat svůj inzerát v případě, že dojde k jakékoliv změně jeho stavu nebo údajů v něm uvedených. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Objednatel.
 11. Objednatel je povinen uvádět v inzerátech reálnou prodejní cenu vozidla při platbě ceny vozidla v hotovosti nebo bankovním převodem, a to v Kč. Objednatel je dále povinen prezentovat odpovídající fotografie, které souvisí s inzerovaným produktem. V inzerátu nelze uvádět odkaz na jiné internetové stránky či nabídku formou URL či hypertextových odkazů apod.
 12. Objednatel je povinen v inzerátu vyplnit všechna povinná pole (označená hvězdičkou “*”), jinak nebude moci být inzerát zveřejněn.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit či smazat inzeráty obsahující zavádějící či klamavé informace, a to bez náhrady již uhrazené ceny za tyto inzeráty. Provozovatel si dále vyhrazuje právo smazat inzeráty odporující těmto Smluvním podmínkám (dále jen „Podmínky“), a to též bez náhrady.
 14. Objednatel se dále zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud:
  • jsou v rozporu s právním řádem České republiky;
  • jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek;
  • svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele;
  • jsou v rozporu s těmito Podmínkami či v rozporu s pravidly inzerátů pro Službu.
 16. Veškerá data zadává Objednatel do Administračního systému Provozovatele na vlastní náklady, vlastním jménem a vlastními silami.
 17. Objednatel může kdykoli zrušit svojí registraci ve Službě skrze e-mail info@nebazarum.cz. V případě zrušení registrace nebude žádný z Objednavatelem zadaných inzerátů dále zveřejněn.
 18. Objednatel má možnost sám inzerát smazat skrze Administrační systém.
 19. Objednatel stvrzením těchto Podmínek souhlasí s tím, že je Provozovatel oprávněn zasílat Objednateli obchodní sdělení týkající se provozu Služby nebo služeb souvisejících. Provozovatel se zároveň zavazuje na registrační e-mail Objednatele nezasílat obchodní sdělení třetích stran, nebo adresu tohoto e-mailu postoupit třetí straně.
 20. Objednatel se zavazuje u svého inzerátu dodržovat uvedená Pravidla inzerce:
  • Inzertní obsah je přijímán v českém jazyce a v souladu s platnými pravidly českého pravopisu.
  • V inzerátech na Službě nesmějí být zveřejňovány odkazy (URL).
  • Předmětem vkládaného inzerátu musí být prodej vozidla za stanovenou pevnou cenu nebo příp. nabídka přenechání vozidla na úvěr. Nejsou akceptovány inzeráty týkající se pronájmu (s výjimkou přenechání úvěru), koupě, zapůjčení nebo aukce vozidla.
  • Objednatel se zavazuje zařadit inzerát do odpovídající rubriky Služby dle typu a druhu vozidla a co nejrychleji aktualizovat inzerát, když dojde ke změně jeho stavu nebo údajů v něm uvedených.
  • Objednatel se zavazuje zařazovat odpovídající údaje o vozidle do správných kolonek a míst k tomu určených, a nezveřejňovat žádné kontaktní informace na osoby, společnosti nebo webové stránky mimo tato místa nebo mimo popis inzerátu.
  • Objednatel se zavazuje v prezentované nabídce či poptávce poskytovat informace pravdivé a úplné, a to vždy včetně finální tržní ceny vozidla při platbě v hotovosti nebo bankovním převodem, a u plátců DPH včetně DPH, a včetně příslušné fotodokumentace. Objednatel není oprávněn vkládat či importovat do databáze na Serveru identickou nabídku vozidla s různou nebo nulovou cenou či drobnými odchylkami popisu.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu inzerátů. V detailu nebo v textu inzerátu je zakázáno:
   1. uvádět více než jeden vykřičník (před vykřičníkem nesmí být mezera)
   2. psát tázací, zvolací a rozkazovací věty
   3. uvádět několikanásobné opakování slova/fráze, HTML značky,
   4. používat superlativy a objektivně neposouditelné zmínky o kvalitě inzerovaného produktu,
   5. uvádět věty typu „vše, co jste chtěli vědět o…“, „přijďte se podívat…“, které nijak nesouvisejí s inzerovaným produktem,
   6. uvádět obchodní sdělení, reklamu či zmínky o konkurenci,
   7. uveřejňovat neautorizované fotografie, např. fotografie okopírované od jiných uživatelů Služby,
   8. uvádět v jednom inzerátu více produktů k prodeji. U fotografií je zakázáno zobrazovat loga Objednatele či jiného subjektu nebo jiná reklamní sdělení (např. značku vozidla) na místě určeném pro fotografii vozidla,
   9. je zakázáno zobrazovat namísto fotografie nabízeného produktu ilustrační fotografii nebo textové informace (např. o tom, že fotografie bude teprve dodána nebo že je vozidlo již prodáno),
   10. je zakázáno fotografie jakkoli zvýrazňovat nebo opatřovat rušivými prvky např. barevnými rámečky nebo textovými informacemi,
   11. je žádoucí zobrazovat fotografie odpovídající skutečnému stavu inzerovaného vozidla
  • Provozovatel je oprávněn bez náhrady a bez předchozího upozornění smazat zejména inzeráty obsahující spekulativní či nulovou cenu, neautorizované fotografie, identické (duplicitní) inzeráty s rozdílnou cenou od různých objednatelů či od stejného objednatele, inzeráty s nepřiměřenými hodnotami nebo existuje-li podezření z klamání spotřebitele či jiného jednání, jež by mohlo být v rozporu s dobrými mravy.
  • Provozovatel není povinen sdělovat kritéria řazení (relevance) inzerátů ve výpisu. Provozovatel však zaručuje, že řazení inzerátů je jednotné a zautomatizováné pro všechny uživatele Služby.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání vodoznaku NeBazarum.cz do fotografií přikládaných k inzerátu.
  • Vlastnické právo k fotografiím umístěným na serveru www.nebazarum.cz náleží Objednateli, který je pořídil a na server umístil; Objednatel přidáním fotografií na server souhlasí s jejich zveřejňováním po dobu platnosti inzerátu.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo inzerci kdykoli pozastavit či ukončit, vyřadit inzerát nebo Objednatele z Administračního systému, odepřít Objednateli přístup na Službu z důvodu závažného porušení některého ustanovení těchto Pravidel anebo z důvodu opakovaného (dvakrát a více) méně závažného porušování Pravidel, a to vše bez náhrady.
  • Inzeráty které nebyly schváleny a nebyly editované déle jak 3 měsíce, mohou být bez náhrady a předchozího upozornění ze systému vymazány.
 21. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je odpovědný výlučně Objednatel. Provozovatel si však vyhrazuje právo kontroly inzerátů, jak namátkové, tak cílené. Zjistí-li Provozovatel, že existuje důvodné podezření o tom, že daný inzerát vykazuje znaky klamavé či dokonce podvodné nabídky, Provozovatel si vyhrazuje právo takový inzerát bez náhrady a upozornění smazat a účet, pod kterým byl inzerát vložen, zablokovat.
 22. Objednatel se dále zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Objednatelem zadaných dat prostřednictvím Administračního systému, a že případné nároky třetích osob vůči Provozovateli vzniklé v příčinné souvislosti s jednáním Objednatele, v plné výši odškodní.

3. Finanční podmínky

 1. Služba je zpoplatněna dle platného Ceníku služeb:
  Jednotlivá inzerce - prvních 30 dní 100 Kč
  Prodloužení vystavení inzerátu o dalších 30 dní 60 Kč
 2. Provozovatel je oprávněn vyžadovat platbu předem.
 3. Provozovatel vystaví Objednateli po zaplacení celé částky zjednodušený daňový doklad na objednanou službu, a to prostřednictvím elektronické pošty na e-mail uvedený při registraci.
 4. Provozovatel je oprávněn nezveřejnit inzerci Objednatele v případě neuhrazení celé částky či při nemožnosti identifikace platby (neuvedení variabilního symbolu nebo nesprávné uvedení variabilního symbolu). Chybné, částečné či hromadné platby nebudou akceptovány.
 5. Provozovatel není plátce DPH.

4. Reklamace

 1. V případě pochybení na straně Provozovatele je Objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu. Objednatel je povinen reklamaci provést e-mailem na info@nebazarum.cz. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 kalendářních dnů ode dne, kdy Objednatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení, podle toho, která skutečnost nastala dříve. V případě neuveřejnění anebo chybného uveřejnění inzerátu je reklamační lhůta 14 kalendářních dnů ode dne, kdy byl anebo měl být inzerát uveřejněn. Lhůta pro vyřešení reklamace ze strany Provozovatele je 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného uplatnění.
 2. Pro vyloučení veškerých pochybností - reklamace lze uplatňovat vůči Provozovateli pouze v souvislosti se zveřejněním inzerce, nikoliv se samotným nákupem či prodejem ojetého vozu.
 3. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost Služby, která se týká a negativně ovlivňuje zveřejnění inzerce objednané Objednatelem, po dobu delší než 6 hodin bez přerušení v průběhu kalendářního dne.
 4. Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti Serveru resp. jednotlivých www stránek Provozovatele. Provozovatel negarantuje počet shlédnutí inzerátu.

5. Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti těmito Podmínkami neupravené se podpůrně řídí příslušnou právní úpravou.
 2. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Objednatelem se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
 3. Jakékoliv užití obsahu Serverů, popř. jeho částí, Objednatelem jiným způsobem než pro účely, k nimž jsou Servery určeny, zejména jakékoliv šíření obsahu Služby, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Služby. Právo zhotovit záložní kopie materiálů zvěřejněných Objednavatelem na Serverech pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou zakázány.
 4. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky a Ceník služeb v přiměřeném rozsahu změnit, s tím, že změnu vždy zveřejní na internetových stránkách Služby a zároveň před účinností takové změny vyrozumí Objednatele o změně Podmínek prostřednictvím internetových stránek. V případě, že Objednatel nesouhlasí se změnou smluvních podmínek, může ukončit registraci a z tohoto důvodu tyto smluvní podmínky vypovědět e-mailem na info@nebazarum.cz

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2015.

Nenašli jste to co hledáte?

Nenašli jste auto podle Vašich představ? Napište nám, jaké auto hledáte a my se pokusíme Vám Váš vysněný vůz najít.

Čím přesněji uvedete své požadavky, tím lépe budeme schopní najít auto, které bude vyhovovat Vašim představám.